Kai Stool
Shin Azumi

Chaise Kai Stool - Shin Azumi #1
Chaise Kai Stool - Shin Azumi #2
Chaise Kai Stool - Shin Azumi #3
Chaise Kai Stool - Shin Azumi Insertion